تگ RFID

تگ‌های غیر فعال RFID و اینترنت اشیا (IoT)

با توجه به هوشمند شدن اشیاء، اینترنت اشیا یا همان  (IoT)  به یکی از موضوعات به روز تبدیل شده و قابلیت ارتباط بین اشیاء را با یکدیگر فراهم می‌کند. نکته مهم در مدیریت اشیاء، قابلیت ارتباط آن‌ها با یکدیگر با…
Read More
نحوه کار RFID

نحوه کار RFID

نحوه کار RFID تگ RFID و یا دستگاه فرستنده خودکار، شامل یک مدار الکترونیکی است که که به شی مورد نظری که لازم است دارای یک کد شناسایی باشد ، متصل می گردد . زمانی که تگ RFID نزدیک و…
Read More
الین طرح فناوران هوشمند
فهرست