الین طرح فناوران هوشمند

سیستم های فعال RFID

سیستم های RFID فعال، غیر فعال و BAP

سیستم های RFID فعال، غیر فعال و BAP

 سیستم های فعال RFID تگ های فعال دارای یک انتقال دهنده و یک منبع قدرت داخلی هستند. این منبع قدرت معمولا باتری می باشد. تگ های فعال سیگنال های خود را برای انتقال اطلاعاتی که بر روی میکرو چیپ های…
Read More
فهرست