سیستم های LF RFID

فرکانس های RFID

فرکانس های RFID

فرکانس RFID فرکانس به سایز امواج رادیویی اشاره دارد و برای ارتباط بین اجزا در یک سیستم به کار می رود. سیستم های RFID در سراسر دنیا در ۳ سطح فرکانسی عمل می کنند : LF، HF و UHF که…
Read More
الین طرح فناوران هوشمند
فهرست