سیگنال RFID

سیستم های RFID فعال، غیر فعال و BAP

سیستم های RFID فعال، غیر فعال و BAP

 سیستم های فعال RFID تگ های فعال دارای یک انتقال دهنده و یک منبع قدرت داخلی هستند. این منبع قدرت معمولا باتری می باشد. تگ های فعال سیگنال های خود را برای انتقال اطلاعاتی که بر روی میکرو چیپ های…
Read More
الین طرح فناوران هوشمند
فهرست