کارت پرسنلی هوشمند

کارت مایفر

کاربرد کارت مایفر در کارخانجات و شهرک های صنعتی

در کارخانجات و شهرکهای صنعتی تردد به حدی بالاست که تنها با کارت شناسایی می توان این افراد را شناخت. صاحب کارخانه ها یا حراست شهرک صنعتی می تواند از طریق کارت شناسایی الکترونیکی یا کارت های مایفر برای هر…
Read More
الین طرح فناوران هوشمند
فهرست