الین طرح فناوران هوشمند

سیستم مه پاش – Misting System

مقدمه

با توجه به اینکه بهترین روش خنک کنندگی در سیستم های Full Fresh یا Open source در مناطق با رطوبت پایین و خشک استفاده از سیستم سرمایش تبخیری می باشد لذا از این روش در خنک کردن فضا های تجاری و اداری مانند سالن های فروشگاهی، سوله ها، کارگاه ها، ایستگاه های مترو، فرودگاه ها و غیره در ایران که از قابلیت استفاده از این روش برخوردار است استفاده می شود. از نظر ترمودینامیکی سیستم سرمایش تبخیری یک فرآیند آدیاباتیک و آنتالپی ثابت و در نتیجه WB ثابت می باشد بدین منظور می بایست بدنه دستگاه سرمایش تبخیری (ایرواشر/ مه پاش) از حداقل انتقال حرارت برخوردار باشد و ضمناٌ امکان تبخیر کامل آب و اختلاط آن با هوا فراهم گردد. در سیستم های سرمایش تبخیری نیز مانند کلیه سیستم های مکانیکی بازدهی و سطح بهره وری انرژی از لحاظ مصرف برق و آب حائز اهمیت است. در سیستم های فعلی که در برخی خطوط مترو اجرا شده است به دلیل استفاده از سیستم سرمایش تبخیری از نوع ایرواشر (Air Washer) میزان آب و برق مصرفی چشمگیر بوده و بخصوص تامین آب جهت پر کردن حوضچه ای به ظرفیت حدود ۱۰ m3 به سختی امکان پذیر است و مشکلات کمبود آب در کشور و کاهش مصرف برق و فضای مورد نیاز محدود می باشد میتوان با روش FOG SYSTEM صرفه جوئی زیادی ایجاد کرد.

کاتالوگ

سیستم جامع مه پاش

کاتالوگ

سیستم صنعتی مه پاش و مقایسه آن با ایرواشر

طرز کار سیستم مه پاش

سیستم سرمایش تبخیری از نوع مه پاش (FOG) پیشنهادی این شرکت از نوع Atomized یا FOG‌ می باشد که با استفاده از پمپ های فشار قوی در حدود ۶۰-۱۲۰ bar قطرات آب را به صورت مه و با ابعاد حدود ۲۰ mic در هوا تزریق نموده که باعث تبخیر قطرات آب و مخلوط شدن با هوای عبوری به سمت فضاهای مورد تهویه می شود.

سیستم مه پاش – Misting System
روش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻪﭘﺎش ﻓﻮق اﺷﺒﺎع

روش ﻋﻤﻠﮑﺮد سیستم ﻣﻪﭘﺎش ﻓﻮق اﺷﺒﺎع

ﻣﻪﭘﺎش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی از ﻧﻮع ﻓﻮق اﺷﺒﺎع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻫﻮای ﻋﺒﻮری از داﺧﻞ ﻫﻮاﺳﺎز را ﮐﺎﻣﻼً از ﺑﺨﺎر آب اﺷﺒﺎع ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﮐﺮدن آب، دﻣﺎی ﻫﻮا را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ. اﯾﻦ ﻣﻪﭘﺎش ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎزلﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ اﺳﭙﺮی ﺧﻮب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻤﭗ ﻫﺎی ﭘﯿﺴﺘﻮﻧﯽ و ﯾﺎ ﺣﺠﻤﯽ ﺧﺎص  ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ در ﻣﺤﺪوده ۱۲۰-۶۰ ﺑﺎر و ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ. اﺳﭙﺮی آب ﺧﺮوﺟﯽ از ﻧﺎزلﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺣﺪود ۱۰۰ ﻣﺘﺮ در ﺛﺎﻧﯿﻪ ﮐﻪ ﻗﻄﺮات ﺑﺴﯿﺎر رﯾﺰ آب را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ﻣﯽرﺳﺪ. ﻧﺎزلﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه، ﺗﻨﻬﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺟﺎزه ﻋﺒﻮر ﺟﺮﯾﺎن آب را ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﺣﺪاﻗﻞ ۲۵ ﺑﺎر ﭘﺸﺖ ﻧﺎزل ﺑﺮای ﺑﺎز ﮐﺮدن اورﻓﯿﺲ آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻧﺸﺘﯽ آب را از ﻧﺎزلﻫﺎ ﺣﺘﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ﺟﺮﯾﺎن آب ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ. ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺘﺪاول اﯾﻦ ﻣﻪﭘﺎش ﻗﺒﻞﺗﺮ از اﯾﻦ در ﻧﺴﺎﺟﯽﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﯽ اﺧﯿﺮاً در ﻣﺘﺮوﻫﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﺮوی ﻣﺎدرﯾﺪ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ) ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ آن از ﻧﻈﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺮح ﺧﺎرج، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﺗﺒﺨﯿﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻠﮑﺮدی اﯾﺪه ال در ﻣﻪﭘﺎش ﻓﻮق اﺷﺒﺎع، ﺗﻌﺪاد ﻧﺎزلﻫﺎ ﻃﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ در اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻋﻠﯽ رغم اﯾﺮواﺷﺮﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﻪ از دو ردﯾﻒ (دو ﺑﺎﻧﮑﻪ) ﻧﺎزل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻨﻬﺎ از ﯾﮏ ردﯾﻒ و ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﻧﺎزلﻫﺎ از ﺟﻨﺲ اﺳﺘﻨﻠﺲ اﺳﺘﯿﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اورﻓﯿﺲ ﺳﺮاﻣﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﯾﮏ اﻟﯽ دو دﻫﻢ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ (۱ – ۰٫۲) که در ﭘﺸﺖ ﻧﺎزل ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن راه ﻧﺎزل ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﻌﺪ از ﺣﺪاﻗﻞ دو دوره ﮐﺎرﮐﺮد (دو ﺳﺎل) ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ دارد. اﺻﻮل ﮐﺎر اﯾﻦ ﻣﻪﭘﺎش ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﺮواﺷﺮﻫﺎی آدﯾﺎﺑﺎﺗﯿﮏ (ﺑﺪون ﮐﻢ و زﯾﺎدی ﺣﺮارت) ﺑﻮده وﻟﯽ ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ اﺟﺰاء و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

اﺟﺰای اﺻﻠﯽ سیستم ﻣﻪﭘﺎش

 • ایستگاه پمپاژ
 • نازلهای فشار قوی
 • نردبان فلزیش
 • شبکه توربولاتور
 • شبکه توزیع و پاشش آب
 • ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل
 • ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻄﺮهﮔﯿﺮ

ﯾﮏ ﭘﻤﭗ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﺋﯿﻦ (در ﺣﺪود ۱۵۰۰ ﺗﺎ ۵۰۰۰ وات) آب ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺎزلﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ذرات ﺑﺴﯿﺎر رﯾﺰ (ﻗﻄﺮات رﯾﺰﺗﺮ از ۲۰ ﻣﯿﮑﺮون) ﭘﺨﺶ ﺷﺪه و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻗﻄﺮات رﯾﺰ آب، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﮔﺮدﯾﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﻨﮏ ﺷﺪن و رﻃﻮﺑﺖدار ﺷﺪن ﻫﻮا ﻣﯽﮔﺮدد. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﯾﮏ دراﯾﻮ و ﭼﻨﺪ ﺳﻨﺴﻮر ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ  PLC ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی را در ﮐﻨﺘﺮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻗﺮاﺋﺖ اﻋﺪاد دﻣﺎ در ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ دور اﻟﮑﺘﺮوﭘﻤﭗ را در ﻣﻘﺪار ﺑﻬﯿﻨﻪ، ﻧﮕﻪ دارد. ﺣﺬف ﻗﻄﺮات اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ذرات آب در ﻣﺴﯿﺮ اﺧﺘﻼط ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻄﺮهﮔﯿﺮ (Eliminator) ﮐﻪ در اﯾﺮواﺷﺮﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد. راﻧﺪﻣﺎن ﻣﻪﭘﺎش ﻓﻮق اﺷﺒﺎع ﺑﺎﻻﺗﺮ از ۸۵% و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ۹۰% ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﯾﺮواﺷﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮق و آب، راﻧﺪﻣﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻪﭘﺎش ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﯾﺮواﺷﺮﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ.

اﺑﻌﺎد اواﭘﺮاﺗﻮر ﻣﻪﭘﺎش:

ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﯿﻦ ۶۰ اﻟﯽ ۷۰ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮای ﺑﺮآورد اوﻟﯿﻪ رﻃﻮﺑﺖزنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺣﺪود ۱۶ اﻟﯽ ۱۸ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﻋﻤﻖ ﺣﺪود ۳ اﻟﯽ ۴ ﻣﺘﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺎزدﻫﯽ، ﺣﺪود ۹۰% در ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺪه آل از ﻧﻈﺮ دﻣﺎی ﺣﺒﺎب ﺧﺸﮏ و رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ و ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻮا و ﻗﻄﺮ ذرات آب و… ۱۶۰۰ اﻟﯽ ۱۸۰۰ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺪﻧﻪ مه پاش ها را می توان از نوع کابینت فلزی دارای عایق حرارتی و همچنین یا ﺳﺎزه ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ درﻫﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻤﯿﺮات و ﯾﮏ ﻗﻄﺮهﮔﯿﺮ در ﺑﺨﺶ و ﻧﺎزلﻫﺎ و ﺗﻮرﺑﻮﻻﺗﻮر در ﺑﺨﺶ ورودی و ﮐﻒ ﺷﻮری ﻫﻢ در ﮐﻒ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ آب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻟﮑﺘﺮوﭘﻤﭗ در ﺧﺎرج از دﺳﺘﮕﺎه و در ﻣﺠﺎورت ﻣﺤﻔﻈﻪ اواﭘﺮاﺗﻮر ﻧﺼﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﻣﺼﺮﻓﯽ سیستم مه پاش:

ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ، ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود ﻧﻤﮏ و ذرات ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮا و ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻧﺎزلﻫﺎ و ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﺳﺮاﻣﯿﮑﯽ داﺧﻞ ﻧﺎزل ﺑﺎﯾﺪ دارای ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ:

۱-۱- P.H=7.5 -8

۱-۲- Total hardness <75

۱-۳- cl content < 150

۱-۴- TDS (total mineral content) <400 ppm

ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺸﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﭘﻤﭗ، ۲ ﺑﺎر  اﺳﺖ. ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻮق، ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ آب ﺷﻬﺮی و ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﭘﻤﭙﺎژ و ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﻣﻬﯿﺎ ﺷﻮد.

ﻓﯿﻠﺘﺮ و ﯾﺎ ﻗﻄﺮهﮔﯿﺮ

ﻧﺼﺐ ﻗﻄﺮهﮔﯿﺮ ﺑﻌﺪ از سیستم مه پاش ضروریست زﯾﺮا ﺑﺎ ﻓﺮض اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ذرات آب ﺗﺎ ﻗﻄﺮ ۱۰ و ۱۵ ﻣﯿﮑﺮون در ﻣﯽآﯾﺪ وﻟﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﻋﺒﻮر ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﻗﻄﺮات ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﺷﺪه و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻗﻄﺮات ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻄﺮهﮔﯿﺮ درﺻﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ از ﻣﻪ ﺑﻪ آب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﺟﺬب اﻟﻤﯿﻨﺎﺗﻮر ﺷﺪه و دﻓﻊ ﻣﯽﮔﺮدد. ﻣﻘﺪار اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای اﻟﻤﯿﻨﺎﺗﻮرﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدیﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﯿﻦ ۳۰ ﺗﺎ ۵۰ ﭘﺎﺳﮑﺎل ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ.

سیستم مه پاش

اجزا سیستم مه پاش

اجزا سیستم مه پاش فوق اشباع به ترتیب عبور هوا بشرح زیر می باشد:

شبکه توربولاتور

این شبکه از قطعات ساخته شده با پروفیل خاص از جنس ABS با ابعاد ۲۰۰ mm*200 در ابتدای ورود به سیستم مه پاش به منظور ایجاد جریان گردابه ای یا (VORTEX) نصب میگردد جریان مغشوش گردبادی باعث تبخیر و اختلاط سریعتر آب با هوا و بنابراین بالا بردن راندمان مه پاش می گردد.

نردبان فلزی

به منظور دسترسی به جهت تعمیر و نگهداری و نظافت و یا احیاناٌ تعویض نازلها نردبان فلزی (آلومینیومی) که بصورت متحرک قابل جابجایی است. بعد از بانک دوم نصب می شود.

شبکه المیناتور

به منظور حذف قطرات احتمالی آب از این شبکه در خروجی سیستم مه پاش استفاده می گردد این شبکه شامل تیغه هائی از ورق ABS می باشد که دارای پروفیل خاصی است که باعث حذف قطرات آب حتی تا سرعت هوای ۶ m/s می شود قاب المیناتور ها از ورق استنلس استیل ساخته می شود.

شبکه توزیع و پاشش آب

این قسمت از کلکتورهای به قطر ¼” از جنس لوله استیل ۳۰۴ که لوله های رایزر در فواصل مساوی و مناسب از لوله بنظر ½” از جنس استیل ۳۰۴ برروی آنها نصب میگردد تشکیل شده است. بر روی رایزرها و به فواصل مساوی و مناسب نازلهای فشار قوی نصب می شود.

این شبکه دو بانک نازل تشکیل می گردد که به فاصله ۳۰۰ mm از یکدیگر قرار می گیرند. هریک از بانکهای نازل از یک پمپ مجزا تغذیه می گردد.

شبکه توربولاتور سیستم مه پاش
شبکه توربولاتور سیستم مه پاش
شبکه توزیع و پاشش آب سیستم مه پاش

ایستگاه پمپاژ

ایستگاه پمپاز از دو دستگاه پمپ ایتالیایی فشار قوی از نوع Plunger تشکیل شده که با موتور اروپایی با قدرتهای پایین حدود ۱-۷ KW کوپله شده است. هر دستگاه پمپ یک بانک نازل را تغذیه می کند. پمپ ها در خارج از محوطه مه پاش نصب می شود و با لوله های انعطاف پذیر فشار قوی و شیرآلات مناسب از طریق کلکتور ها و رایزرها آب را به نازل ها میرساند و باعث پاشش آب به صورت مه می شود.

نازلهای فشار قوی

نازلها ساخت شرکت NORMIST (نازل مه پاش) کشور ترکیه می باشد قطر اورفیس نازلهای انتخابی ۳۰۰ mic می باشد که با توجه به جدول سازنده در فشارهای مختلف دبی مشخصی را عبور می دهد که تعداد نازلها بر این اساس محاسبه و نصب خواهند شد. نازلها مجهز به سیستم ضد چکه (Anti Drip) جهت جلوگیری از قطره شدن و پاشش آب در فشارهای کمتر از ۲۰ bar می باشد. ضمناٌ نازلها دارای فیلترهای برای حذف و حفاظت از گرفتگی آنها می باشد که بر روی آنها نصب است.

پمپاژ سیستم مه پاش
نازل های سیستم مه پاش

سیستم کنترل (VFD)

به منظور حصول به درجه حرارت ثابت در خروجی از سیستم مه پاش و صرفه جوئی در مصرف آب و برق استفاده از سیستم کنترلی با استفاده از قطعات و اجزاء به شرح زیر پیشنهاد می شود:

اینورتر یا تنظیم دور

با استفاده از اینورتر متناسب با قدرت موتور پمپ دور پمپ بطور اتوماتیک با استفاده از سیگنال دمای خروجی از ایرواشر قابل تغییر است.

سنسور دما

این سنسور دمای هوای خروجی از سیستم مه پاش را اندازگیری و مانیتور می کند و با فرستادن سیگنال به کنترلر دور پمپ را تغییر می دهد.

کنترلر (PLC)

کنترلر داده های ورودی را پردازش و به سیگنال جهت تنظیم دور پمپ به اینورتر ارسال می نماید.

ﻣﺰاﯾﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻪﭘﺎش

 • سیستم سرمایش تبخیری از نوع مهﭘﺎش از ﻟﺤﺎظ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق، آب و راﻧﺪﻣﺎن ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ ﺑﻮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دوره بهره برداری خواهد شد.
 • آب ﻣﺼﺮﻓﯽ در اﯾﺮواﺷﺮﻫﺎی ﻓﻮق اﺷﺒﺎع، ﺑﺎﻻی ۹۵% ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد و در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺒﺨﯿﺮ، ﮐﺎﻣﻼً ﺟﺬب ﻫﻮا ﺷﺪه و ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
 • سیستم سرمایش تبخیری از نوع مهﭘﺎش ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ذﺧﯿﺮه آب ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺮواﺷﺮ ﻫﻮا ﻣﺘﻌﺎرف و ﺿﺮوری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺬف اﺳﺘﺨﺮ آب از ﻟﺤﺎظ اﯾﺰوﻻﺳﯿﻮن و ﻧﺸﺖ آب، ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮی وﺟﻮد دارد و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری آب و ﺗﻌﻮﯾﺾ و ﺷﺴﺘﺸﻮی داﺋﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ. آبﻫﺎی راﮐﺪ، ﻣﮑﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮای رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺴﺘﻌﺪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺧﻄﺮات ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 • ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﺳﯿﺪﺷﻮی ﻧﺪارد و دﻣﻮﻧﺘﺎژ و ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻣﺠﺪد ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و از ﺧﺮاﺑﯽﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﯽ ﭘﻤﭗﻫﺎی ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻪﭘﺎش، ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﯽ ﭘﻤﭗ اﯾﺮواﺷﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺖ.
 • ﺑﺎ ﻧﺼﺐ دراﯾﻮ، اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل دور ﻣﻮﺗﻮر وﺟﻮد دارد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دراﯾﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻈﻢ، ﻣﻘﺪار دور اﻟﮑﺘﺮوﭘﻤﭗ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق و آب ﻣﯽﺷﻮد.
 • از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﺪارد و آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و از ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺬب ذرات ﯾﮏ ﻣﯿﮑﺮون و ﭘﻨﺞ ﻣﯿﮑﺮون را دارﻧﺪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮔﺮدش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎ اﺳﺖ.
 • ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻤﺘﺮ ﻣﺎﻧﺪن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻧﺎزلﻫﺎ از دو ﻧﻮع ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﯿﮑﺮوﻧﯽ ﺑﺎ ﺟﺬب ذرات ﻣﻌﺪﻧﯽ و اﻣﻼح ﺑﻪ ﻗﻄﺮﻫﺎی ۱ ﻣﯿﮑﺮون و ۵ ﻣﯿﮑﺮون اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ارزان ﻗﯿﻤﺖ اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻊ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ اورﻓﯿﺲ ﻧﺎزلﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد. اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮرﺑﻮﻻﺗﻮر ﺑﺮای ﺑﻪ ﮔﺮدش در آوردن ﻫﻮا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﮐﺮدن ﺗﻤﺎس ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮا ﺑﺎ ﻣﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه.
فهرست
کارشناسان شرکت الین آماده پاسخگویی به شما مشتریان گرامی می باشند
WeCreativez WhatsApp Support
کارشناس فروش
کارشناس شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
کارشناس فروش
کارشناس شمار 2
در دسترس