الین طرح فناوران هوشمند

سیستم کنترل تردد مرکز نظامی

تامین، نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد مرکز نظامی

تامین و راه اندازی سیستم کنترل تردد نفر مرکز نظامی جهت کنترل تردد پرسنل و مراجعین که شامل گیت‌‌های تردد و کارتخوان کنترل تردد می‌باشد.

عملیات اجرایی

  • آماده سازی زیر ساخت گیت‌های تردد
  • کابل کشی برق و شبکه گیت‌ها
  • نصب و راه اندازی گیت‌ها
  • نصب و راه اندازی کامپیوتر و نرم افزار کنترل تردد
  • راه اندازی و تست سیستم
تامین، نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد مرکز نظامی
تامین، نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد مرکز نظامی
تامین، نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد مرکز نظامی
تامین، نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد مرکز نظامی
الین طرح فناوران هوشمند

پروژه‌‌‌های مشابه

فهرست